دوره و شماره: دوره 95، شماره 7، فروردین 1395 
جایگاه آیات القرآن در سورة قیامت*

صفحه 65-88

فاکر میبدی؛ مهدیه شریفی‌نسب اناری


بررسی تطبیقی اعجاز تشریعی قرآن در آیات تحریم ربا*

صفحه 117-142

محمد علی طاهری؛ بی بی حکیمه حسینی؛ زهرا حیدری آبروان


بررسی تطبیقی تفسیر مهم‌ترین آیات ناظر بر ولایت امام علی× از منظر فریقین*

صفحه 143-168

علیرضا طبیبی؛ اصغر طهماسبی بلداجی؛ محمد تیموری