نقد، بررسی نخستین سورۀ مدنی پس از هجرت در منابع فریقین *

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی نزول نخستین سورۀ مدنی با نگاهی به منابع فریقین پرداخته و پس از ارائۀ ملاک‌های مکی و مدنی که در آثار و پژوهش‌های قرآنی فریقین ارائه شده و با ارزیابی اسناد و شواهدی که در مورد نخستین سورۀ مدنی مطرح شده، به بررسی تطبیقی آن‌ها با ملاک‌های ارائه شده پرداخته است و آنگاه با توجه به ملاک‌ها و روایاتی که در برخی از آن‌ها سوره «بقره» و برخی دیگر سورۀ «مطففین»، نخستین سورۀ مدنی معرفی شده، به نقد و بررسی نظریه‌های نخستین سورۀ مدنی پرداخته و در پایان براساس دیدگاه‌های حدیثی سورۀ «مطففین» و با در نظر گرفتن آرای اکثریت قریب به اتفاق قرآن‌پژوهان فریقین و ارزیابی دقیق آن‌ها، سوره « بقره» نخستین سورۀ مدنی به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها