دوره و شماره: دوره 92، شماره 1، مهر 1392 
تربیت جنسی از نگاه مفسران فریقین*

صفحه 5-42

محمد فاکر میبدی؛ اعظم فاکر


نقد، بررسی نخستین سورۀ مدنی پس از هجرت در منابع فریقین *

صفحه 33-54

عزت‌الله مولایی‌نیا؛ رجاءالسادات خاتم یزدی


بررسی تطبیقی آیۀ مودت از منظر شیعه و اهل سنت *

صفحه 63-84

سید محمود طیب‌حسینی؛ سپیده مقیمی


بررسی تطبیقی ساختار آیات جهاد *

صفحه 103-126

محمدجواد نوروزی؛ سید احمدحسین حسینی


تستی

صفحه 125-150

یاسر اصغریان