دوره و شماره: دوره 1400، شماره 2 - شماره پیاپی 17، اسفند 1400، صفحه 7-174 
تفسیر تطبیقی «غض بصر»

صفحه 7-34

محمد فاکر میبدی؛ محمدرضا حقیقت سمنانی