دوره و شماره: دوره 99، شماره 1 - شماره پیاپی 14، شهریور 1399، صفحه 7-148 
پژوهشی تطبیقی در دلالت آیه استضعاف بر مهدویت

صفحه 33-47

محمدعلی محیطی اردکانی؛ سید رضا فقیهی؛ علی قانعی اردکان