دوره و شماره: دوره 99، شماره 2 - شماره پیاپی 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-142 
2. مطالعه تطبیقی خوانش جامعیت قرآن کریم از منظر آیت‌الله جوادی آملی و آلوسی

صفحه 23-46

خدیجه حسین زاده؛ سید احمد موسوی باردئی؛ طاهره ماهرو زاده